Základné a špeciálne vyšetrenie spermií

Spermiogram je prvým vyšetrením pri hodnotení mužskej plodnosti. Ide o mikroskopické vyšetrenie vzorky ejakulátu. Hodnotený je počet spermií, ich pohyblivosť a tvar.

Ejakulát sa získava masturbáciou, je to viskózna tekutina opaleskujúca, bieložltkaste sfarbená, ktorá obsahuje spermie a semennú plazmu. Je produkovaná semennými a prídavnými pohlavnými žľazami.Vzorka je po ejakulácii vysoko viskózna a zhruba po pol hodine sa mení na tekutú. Konečná analýza by sa mala stanoviť až po 2 – 3 vzorkách, ktoré sa vyšetrujú mininálne s týždňovým odstupom.

Odobratie vzorky

Ejakulát sa získava väčšinou masturbáciou po krátkej 2 – 7 dňovej pohlavnej abstinencii, je potrebné zachytiť celé množstvo. Muž by nemal pred vyšetrením brať drogy, piť alkohol, fajčiť.
Spermie muž odoberá do sterilnej plastovej nádobky (jednorázovej), ktorá nesmie obsahovať zbytky dezinfekčných látok, poškodzujúcich spermie.

Hodnotenie ejakulátu

Analýza spermií zahŕňa :

  • objem a viskozitu
  • koncentrácia spermií
  • celkový počet spermií
  • pohyblivosť spermií
  • počet normálnych a poškodených spermií
  • pH
  • počet okrúhlych foriem (leukocyty a iné) v ejakuláte

Vzhľad ejakulátu

Po odbere sa posudzuje vzhľad. V ejakuláte by nemala byť prítomná krv ani vločky, ktoré poukazujú na prítomnosť infekcie v pohlavnom systéme.

Objem ejakulátu

Ejakulát sa nechá 30 minút skvapalniť pri 37 ˚C v termostate. Potom sa meria objem.

pH

Kvapka ejakulátu sa nanesie na pH papierik a po 30 sekundách sa odčíta pH podľa priloženej stupnice. Normálne pH je mierne zásadité 7,2 až 8,4.

Koncentrácia spermií

Spermie počítame pomocou Maklera, v mikroskopickom zariadení so špeciálnou počítacou mriežkou.

Pohyblivosť (motilita) spermií

Podľa WHO je motilita spermií rozdelená do štyroch kategórií:
a – rýchlo sa pohybujúce spermie
b – pomaly sa pohybujúce spermie
c – nepostupujúce spermie – pohyb na mieste
d – nepohybujúce sa spermie

Morfológia spermií

Morfológia spermií sa hodnotí z farbeného preparátu.
Hodnotí sa:
hlavička – veľkosť, súmernosť, tvar, prítomnosť a veľkosť akrozómu, prítomnosť vakuol a iné
krčok – hrúbka, nasadenie na hlavičku, cytoplazmatické kvapky a iné
bičík – tvar, dĺžka, zdvojenie, stočenia a iné

Čím je väčší počet abnormálnych spermií, resp. abnormalít na spermiách, tým je väčšia pravdepodobnosť, že muž je menej plodný.

Leukocyty, baktérie, iné …

Ďalším parametrom spermiogramu je prítomnosť leukocytov, nezrelých foriem, baktérií, prvokov, prípadne iných bunkových elementov.

Hodnoty základných parametrov normálneho spermiogramu podľa WHO:

Vzhľad – bieložltkasto sfarbený ejakulát
Objem ejakulátu – viac ako 1,5 ml
Koncentrácia spermií – viac ako 15 mil./ml
Celkový počet spermií v ejakuláte – viac ako 39 mil.
Celková pohyblivosť – viac ako 40 %
Progresívny pohyb – viac ako 32 %
Morfológia – viac ako 4 % morfologicky normálne spermie
Okrúhle formy – menej ako 1 mil./ml

Nomenklatúra

Normospermia – parametre spermiogramu sú v norme
Oligozoospermia – koncentrácia spermií je nižšia ako 15 mil./ml
Teratozoospermia – menej ako 4 % spermií má normálnu morfológiu
Astenozoospermia – menej ako 40 % pohyblivých spermií
Azoospermia – v ejakuláte nie sú prítomné spermie
Aspermia – neprítomnosť ejakulátu
Nekrozoospermia – prítomnosť iba neživých spermií
Kryptozoospermia – malý počet spermií, nie sú prítomné v čerstvej vzorke, ale až po centrifugácii
Hypospermia – nízky objem ejakulátu (≤ 1.5 ml)
Leukocytozoospermia – zvýšený výskyt leukocytov

Faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu spermií

– alkohol
– tabak
– rôzne lieky
– stres
– odobratie vzorky počas chrípky, iného ochorenia (antibiotiká)

Odber ejakulátu v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti – SPLN spol. s r. o.

Ejakulát sa odoberá do menom označenej sterilnej, jednorázovej nádobky, na našom pracovisku v samostatnej miestnosti (určenej na tento účel), v prípade potreby aj s partnerkou. Získanú vzorku následne odovzdá poverenému pracovníkovi, vypíše a podpíše formulár na vyšetrenie spermiogramu.

Pre oplodnenie vajíčok je možné použiť spermie zo zmrazených dávok, v prípade neprítomnosti partnera v deň odberu vajíčok alebo pred chemoterapiou partnera. Spermie môžu byť získané tiež chirurgicky – MESA, TESE, následne sa zmrazia a potrebnú dávku možno rozmraziť v deň odberu vajíčok a použiť na oplodnenie. Získané vajíčka je možné oplodňovať aj spermiami anonymného darcu, ktorého si partneri vybrali vopred.

Zásady zisku spermií mimo Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN spol. s r. o.

Pred odberom ejakulátu je pacient poučený, aby bola dodržaná doba sexuálnej abstinencie 2 – 7 dni.

Ak z nejakých dôvodov nie je možné získať ejakulát na našom pracovisku, môže klient po dohode s pracoviskom doniesť ejakulát z domu. Klient musí dodržať tieto zásady:
– odobrať ejakulát do sterilnej plastovej nádobky, ktorú dostane na našom pracovisku
– ejakulát udržiavať pri teplote 20 – 37 ˚C
– doručiť vzorku do andrologického laboratória do 30 minút od odberu (max. do 1 hodiny)
– označiť nádobku menom
– vypísať a podpísať formulár k žiadosti vyšetrenia spermiogramu

Výsledky spermiogramu sa telefonicky neoznamujú.