Kultivácia a hodnotenie embryí

Kultivácia embryí v laboratórnych podmienkach je náročný a podrobne kontrolovaný proces vývoja od momentu oplodnenia vajíčka in vitro.  Zásadnou snahou je zabezpečiť čo najvernejšie podmienky pre vývoj embryí, podobné ako sú v tele matky. Na tento účel slúžia embryológom špeciálne kultivačné médiá, ktorých zloženie minimalizuje stres a zabezpečuje všetky metabolické nároky embrya. Aby sa vyvíjalo optimálne, sú potrebné stabilné kultivačné podmienky, čiže stála teplota, pH a osmolarita.

Kultivácia prebieha po odbere vajíčok, po ich oplodnení, ale  kultivujú sa aj embryá po kryokonzervácii.

V procese hodnotenia embryí ide o ich morfologický vzhľad. Spočíva vo vizuálnej kontrole vývoja embryí. Vykonáva ho skúsený embryológ podľa viacerých kritérií, napríklad podľa počtu buniek, veľkosti, tvaru a symetrie, kvality citoplazmy, hrúbky zona pellucida atď.  Najkvalitnejšie  embryá  potom vyberá na prenos do maternice.

Samotný proces hodnotenia začína od druhého dňa od oplodnenia oocytov a trvá až do transferu. Počas tohto obdobia embryológ na základe sledovania vybraných parametrov posudzuje vývinový potenciál jednotlivých embryí. Predĺžená kultivácia trvá do 5. dňa vývoja a embryológ má tak embryo dlhšie pod dohľadom. Morfológia takéhoto embrya má väčšiu výpovednú hodnotu o jeho schopnosti uhniezdenia.

Embryoskopia

V našom sanatóriu využívame počítačovo riadené systémy pre monitorovanie embryí. Umožňujú sledovanie dynamiky ich vývoja v reálnom čase bez narušenia ideálnych podmienok kultivácie priamo v uzavretom inkubátore. Táto sofistikovaná metóda neprináša pre embryá žiadne riziko. Vysokokvalitný obrazový záznam umožňuje odhaliť poruchy delenia embryí a teda ich selekciu na základe ich morfokinetických vlastností.

Každé embryo je kultivované samostatne v špeciálnej nádobke uloženej v inkubátore. Kamera zaznamenáva každých 20 minút priebeh celého procesu. Tieto záznamy je možné zrýchlene prehrať a získať tak informácie o vývoji každého embrya v danom čase.
Na základe nadobudnutých záberov môže embryológ vyhodnotiť časový sled delenia buniek, tvar, veľkosť, fragmentáciu a stanoviť tak jeho vývojový potenciál. Neinvazívne meranie pravidelnosti bunkového delenia embryí v prvých dňoch vývoja je možné použiť ako objektívny ukazovateľ životaschopnosti a využiť ho pre výber najkvalitnejšieho embrya na prenos do maternice a tým zvýšiť úspešnosť liečby.