Kryokonzervácia embryí

Vitrifikácia je moderná technika kryokonzervácie- zamrazenia, pri ktorej dochádza k prudkému zníženiu teploty na -196°C v priebehu niekoľkých sekúnd. Využívajú sa pri tom médiá obsahujúce vysoké dávky kryoprotektívnych látok, chrániacich zamrazované bunky pred poškodením. Embryá je tak možné uchovávať dlhý čas v tekutom dusíku pri teplote -196 °C v špeciálnych, tzv. Dewarových nádobách.

Kryokonzervácia embryí sa využíva vtedy, ak je k dispozícii viac kvalitných embryí, ktoré neboli prenesené do maternice v danom cykle IVF. V prípade nevhodných podmienok pre transfer (napr. zápal alebo iné akútne ochorenie pacientky, nízka sliznica maternice a pod.) sú zamrazené všetky kvalitné embryá a môžu sa použiť v ďalšom cykle, alebo kedykoľvek neskôr podľa želania páru.

Touto metódou je možné uchovávať reprodukčné bunky aj niekoľko rokov. Vďaka zavedeniu tzv. ultrarýchlej metódy mrazenia – vitrifikácii je úspešnosť prenosu mrazených embryí na úrovni prenosu čerstvých embryí.

Kryokonzervácia spermií a vajíčok

Zamrazenie pohlavných buniek prebieha obdobným spôsobom ako kryokonzervácia embryí.

V prípade spermií je metóda vhodná na ich zamrazenie z natívneho ejakulátu, aj pre bunky získané chirurgickou cestou z nadsemenníka (MESA) alebo semenníka (TESE). Ak sú známe závažné odchýlky spermiogramu od normy, spravidla sa jedná o progresívne stavy, kedy sa počet a kvalita spermií vekom rapídne zhoršuje. Je teda dobré niekoľko dávok spermií zamraziť skôr, než dôjde ku kritickému poklesu parametrov. V čase pred začatím onkologickej liečby sa tiež odporúča spermie zamraziť, pretože chemoterapia alebo ožarovanie má na kvalitu spermií negatívny vplyv. Pokiaľ chcete mať v budúcnosti vlastných potomkov, ale zatiaľ svoje rodičovstvo odkladáte, nechajte si zamraziť ejakulát. Stále častejšie si muži prajú zamraziť svoje spermie preventívne, pre prípad, že by kedykoľvek neskôr v živote nastal problém, úraz, závažné ochorenie, z ktorého je možné sa uzdraviť, ale ktoré môže zanechať trvalé následky v podobe mužskej neplodnosti.

Rovnako ako v prípade kryokonzervácie embryí je možno úspešne mraziť a uskladniť systémom vitrifikácie aj vajíčka (oocyty). Táto metóda je významným prínosom pre zachovanie plodnosti ženy. Využíva sa najmä v prípade zdravotných indikácií, ak hrozí riziko zhoršenia kvality alebo počtu vajíčok. Dôsledkom starnutia vaječníkov tiež dochádza k zhoršeniu kvality vajíčok, čím sa znižuje ich schopnosť oplodnenia a zvyšuje sa pravdepodobnosť genetických vád. Podobne ako u mužov, aj u žien sa odporúča zamraziť pohlavné bunky pred začatím onkologickej liečby. Vajíčka sa zamrazujú aj v prípade ich darovania alebo prekoncepčnej starostlivosti o plodnosť (social freezing). Vajíčka sa získavajú pomocou kontrolovanej hormonálnej stimulácie a ich následným odberom v krátkodobej anestézii.

Embryobanka a spermiobanka

Naša spoločnosť je na základe vydaného rozhodnutia od MZ SR č. S07440-OP-2016 oprávnená na prevádzkovanie „zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek – tkanivového zariadenia “ v rozsahu činnosti odoberania, spracovania, konzervovania, skladovania biologického materiálu. V tejto súvislosti prevádzkujeme za dodržania prísnych legislatívnych štandardných pracovných postupov a certifikovaných činností na základe certifikačnej autority a ISO certifikátu STN EN ISO 9001:2001 embryobanku a spermiobanku. Ide o správne uchovávanie a evidovanie zamrazeného biologického materiálu pre potreby klienta (z rôznych príčin: zdravotných a iných) a jeho neskoršieho opätovného použitia.