Embryoskopia

V posledných rokoch došlo k rozvoju nových technológií používaných v asistovanej reprodukcii. Jednou z noviniek, ktorú naša klinika ponúka, je využitie kamery umiestnenej priamo do inkubátora, kde sa vyvíjajú embryá.

Predtým prebiehalo hodnotenie morfológie embryí jedenkrát denne pod mikroskopom mimo inkubátora. Tento statický systém hodnotenia, ale neumožňuje získať úplnú informáciu o vývoji embrya a navyše sa musí embryo vybrať z inkubátora mimo ideálne kultivačné podmienky.
V súčasnej dobe existuje už niekoľko komerčne dostupných systémov pre monitorovanie embryí. Tieto nové počítačovo riadené systémy umožňujú sledovanie dynamiky vývoja embryí v reálnom čase bez narušenia ideálnych podmienok kultivácie priamo v uzavretom inkubátore. Táto sofistikovaná metóda neprináša pre embryá žiadne riziko.
Monitorovanie časového priebehu delenia embryí sa deje za stáleho udržiavania stabilných kultivačných podmienok. Vysokokvalitný obrazový záznam umožňuje odhaliť poruchy delenia embryí a teda ich selekciu na základe ich morfokinetických vlastností.
Každé embryo je umiestnené a následne kultivované v samostatných drobných jamkách v plastových miskách uložených v inkubátore a približne každých dvadsať minút kamera zariadenia zaobstará záznam embrya. Tieto záznamy je možné zrýchlene prehrať a získať tak informácie o vývoji každého embrya v danom čase.
Na základe nadobudnutých záberov vývoja embrya môžeme vyhodnotiť časový sled delenia buniek, tvar, veľkosť, fragmentáciu a stanoviť tak jeho vývojový potenciál. Neinvazívne meranie pravidelnosti bunkového delenia embryí v prvých dňoch vývoja je možné použiť ako objektívny ukazovateľ životaschopnosti ľudských embryí a využiť ho pre výber najlepšieho embrya k embryotransferu a tým zvýšiť úspešnosť liečby.