Embryobanka a spermiobanka

Naša spoločnosť je na základe vydaného rozhodnutia od MZ SR č. S07440-OP-2016 oprávnená na prevádzkovanie „zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek – tkanivového zariadenia “ v rozsahu činnosti odoberania, spracovania, konzervovania, skladovania biologického materiálu. V tejto súvislosti prevádzkujeme za dodržania prísnych legislatívnych štandardných pracovných postupov a certifikovaných činností na základe certifikačnej autority a ISO certifikátu STN EN ISO 9001:2001 embryobanku a spermiobanku. Ide o správne uchovávanie a evidovanie zamrazeného biologického materiálu pre potreby klienta (z rôznych príčin: zdravotných a iných) a jeho neskoršieho opätovného použitia.