Preimplantačná genetická diagnostika

PGS: Preimplantačný genetický screening

Preimplantačný screening, ktorý sa vykonáva v priebehu liečby metódou IVF, umožňuje pre zavedenie do maternice vybrať perspektívne embryo s normálnym počtom chromozómov. Takéto embryo má potom najväčšiu šancu, že sa uhniezdi a povedie k narodeniu zdravého dieťaťa.
Nesprávny počet chromozómov embrya môže byť jednou z mnohých príčin nezdaru IVF cyklov. Stav, kedy sa u embrya vyskytujú niektoré chromozómy navyše, alebo keď niektoré chromozómy chýbajú, nazývame aneuploidia.

• Väčšina tehotenstiev z aneuploidných embryí skončí spontánnym potratom v prvom trimestri.

• Niektoré typy aneuploidie u embryí môžu viesť k narodeniu dieťaťa postihnutého napríklad Downovým syndrómom (nadbytočný chromozóm 21), Edwardsovým syndrómom (nadbytočný chromozóm 18) či Patauovým syndrómom (nadbytočný chromozóm 13)

• So zvyšujúcim sa vekom ženy rastie aj riziko aneuploidie. Lekári sú presvedčení, že toto je hlavným dôvodom, prečo u žien počas tretej a na začiatku štvrtej dekády ich života dochádza k prudkému poklesu plodnosti.

Vyšetrenie aneuploidie chromozómov u embryí pred ich prenosom do tela matky, ktoré prebehne v rámci IVF, umožňuje vybrať pre transfer len embryá bez identifikovateľnej genetickej abnormality. Zmyslom tohto vyšetrenia je zvýšiť šancu na narodenie zdravého dieťaťa a úspešnosť IVF cyklu.

Preimlantačný skríning je vhodný hlavne pre páry, ktoré spĺňajú nasledujúce indikácie:
• vyšší vek ženy
• nevysvetliteľné opakované potraty
• chromozómové translokácie

Preimplantačný skríning výrazne zvyšuje úspešnosť IVF cyklu, preto ho okrem párov s genetickými rizikami môžu využiť aj všetky ostatné páry.

PGD: Preimplantačná genetická diagnostika

Preimplantačná genetická diagnostika (PGD) zriedkavých ochorení je určená pre páry, kde je preukázané riziko prenosu závažného genetického ochorenia, ktoré je prenášané poruchou jedného génu z rodičov na potomka.

Preimplantačná genetická diagnostika (PGD) je metóda, ktorá umožňuje výber tzv. „zdravého“ embrya bez konkrétnej genetickej záťaže. Charakteristické pre túto metódu je, že sa spája vždy s metódami asistovanej reprodukcie a s mimotelovým oplodnením a že k výberu embrya dochádza ešte pred jeho prenosom do maternice ženy. Hlavnou prednosťou takéhoto postupu je vylúčenie rizika, že plod ponesie sledovanú genetickú záťaž. Páry preto nemusia riešiť prípadné úskalia spojené s umelým prerušením tehotenstva, ktoré v praxi znamenajú etickú dilemu, psychickú záťaž a zdravotné komplikácie pre ženu. Umelé prerušenie tehotenstva tiež môže mať neblahý vplyv na neskoršiu schopnosť páru mať v budúcnosti dieťa.

Vo vedeckých databázach existuje zmienka o viac ako 5 000 zriedkavých dedičných ochorení, ktoré sú potenciálne zistiteľné pomocou preimplantačnej diagnostiky. Monogénové dedičné choroby sú spôsobené nefunkčnosťou jedného z našich génov.

Ak máme jednoducho opísať ojedinelé ochorenia podľa typu dedičnosti, môžeme ich rozdeliť do troch základných skupín:
• s dedičnosťou recesívnou
• s dedičnosťou dominantnou
• s dedičnosťou viazanou na pohlavný chromozóm

Pre jednotlivé skupiny platia rôzne riziká prenosu ochorení na potomka a tiež rôzne nároky na výber embrya vhodného k transferu.
K najčastejším vzácnym ochoreniam v našom pásme patria:
• cystická fibróza
• spinálna svalová atrofia
• metabolické poruchy
• neurofibromatóza
• Marfanov syndróm
• Huntingtonova choroba
• familiárna hypercholesterolémia
• syndróm fragilného X- chromozómu
• syndróm svalovej dystrofie

Ďalej dedičné dispozície k nádorovým ochoreniam napr. BRCA1 a BRCA2.

PGD predstavuje pre rodiny s genetickou záťažou jedinú spoľahlivú metódu k vylúčeniu prenosu závažných chýb a dedičných chorôb na potomkov.
Každý pár musí pred zaradením do programu asistovanej reprodukcie absolvovať súbor rôznych vyšetrení. Klinický odborník vykoná komplexnú diagnostiku a získa tak predstavu o tom, aký stimulačný protokol bude pre partnerku vhodný a aké konkrétne metódy a postupy by sa mali v IVF cykle použiť. Ak sa ukáže, že partneri sú vhodnými adeptmi na vykonanie IVF cyklu s preimplantačným vyšetrením embryí, prebehne konzultácia u klinického genetika, ktorý sa špecializuje práve na problematiku preimplantačnej diagnostiky. Z praktického hľadiska je potrebné získať dostatočný počet kvalitných embryí.
Pri samotnom PGD sú žene po hormonálnej stimulácii odobraté vajíčka, následne oplodnené a po päťdňovej kultivácii embryí je pomocou mikromanipulátora z vyvíjajúceho sa embrya bioptovaná (odobraná) skupina cca siedmich buniek. Táto metóda je k embryu veľmi šetrná a nepredstavuje žiadne riziko pre budúci plod.

K analýze sa najčastejšie užíva:
• skupina buniek z blastocysty – tzv. Trofectoderm
• bunka trojdenného embrya – blastoméra
• pólové telieska vajíčka – polocyty
V súčasnosti je trendom vyšetrovanie materiálu blastocysty.

Pre naše pracovisko metódy PGS a PGD vykonáva spoločnosť REPROMEDA Biology Park Brno.