Plodnosť partnerského páru je podmienená faktormi na ženskej ako aj na mužskej strane. Preto je dôležitá diagnostika oboch partnerov. Pri diagnostike plodnosti muža je nevyhnutné vyšetriť ejakulát. Je to najjednoduchšie a najdostupnejšie vyšetrenie u mužov, ktorého výsledkom je spermiogram. Zistené parametre spermiogramu poskytnú dôležitú informáciu o stave spermiogenézy muža a o kvalite spermií v danom momente.
Centrum asistovanej reprodukcie SPLN spol. s r.o., ponúka vyšetrenie spermiogramu. K základným parametrom spermiogramu patrí: objem, viskozita, koncentrácia, motilita spermií, prítomnosť tzv. okrúhlych foriem a hodnotenie morfológie spermií z farbeného preparátu. Spermiogram je neraz potrebné doplniť ďalšími doplnkovými vyšetreniami, hlavne, ak sú parametre základného spermiogramu pod jeho normou. V priebehu posledných desaťročí sa norma pre parametre spermiogramu niekoľkokrát upravovala. V dôsledku znižujúcej sa kvality spermií v populácii sa postupne znižovali i dolné hranice normy základných parametrov spermiogramu, teda koncentrácie, motility a percentuálneho zastúpenia spermií s normálnou morfológiou v ejakuláte.
Ak parametre spermiogramu nespĺňajú stanovenú normu, možno predpokladať tzv. andrologický faktor neplodnosti páru, čo pre laikov znamená, že spermie majú sťažené podmienky na oplodnenie vajíčka a partneri nevedia splodiť potomka prirodzenou cestou. Na to, aby sme takýmto párom vedeli pomôcť, je však dôležitá komplexná diagnostika oboch partnerov v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti – SPLN spol. s r.o. .

Životné prostredie, životospráva, zdravotný stav, genetika a množstvo ďalších faktorov ovplyvňujú spermiogenézu mužov. Kvalita spermií má v dnešnej dobe klesajúcu tendenciu. Tieto poznatky nás viedli k sledovaniu stavu výskytu andrologického faktoru neplodnosti u pacientov, ktorí si dali hodnotiť spermiogram na našom pracovisku. Do sledovanej skupiny sme zaradili skríningové vyšetrenia ejakulátu pacientov za obdobie september 2016 – september 2017.
Hodnotili sme objem, koncentráciu, celkovú koncentráciu, motilitu, progresívnu motilitu a morfológiu spermií. Hodnoty základných parametrov – normy „normálneho“ spermiogramu podľa WHO z roku 2010 sú nasledovné:

  • objem ejakulátu: 1,5 ml a viac
  • koncentrácia spermií: 15 miliónov/ml a viac
  • celkový počet spermií v ejakuláte: 39 miliónov a viac
  • celková pohyblivosť- motilita: 40 % a viac
  • progresívny pohyb- motilita: 32 % a viac
  • morfológia: 4 % a viac.

Výsledky tohto hodnotenia v SPLNe u vekovej skupiny pacientov – mužov medzi 17-55 rokom boli nasledovné:
38 % spermiogramov bolo v norme, teda základné parametre spermiogramu spĺňali normu podľa WHO z roku 2010.
62 % spermiogramov nespĺňalo normu minimálne jedným zo základných parametrov a 0,4 % spermiogramov z tejto skupiny bolo hodnotených ako Azoospermia.

Azoospermia je najvážnejší zistený stav u muža, kedy v ejakuláte nie sú prítomné spermie a muž je neplodný. Túto diagnózu je potrebné potvrdiť ďalšími vyšetreniami. Pred vyhodnotením týchto údajov sme nepredpokladali taký vysoký počet vzoriek s patologickými hodnotami. Tieto výsledky odzrkadľujú vážny problém u dnešnej populácii, plodnosť mužov je znížená.
Cieľom tejto analýzy bolo zistiť čo najaktuálnejší stav plodnosti mužov v produktívnom veku, ktorí zisťujú problém neúspešnej snahy o otehotnenie svojej partnerky. Naše pracovisko Sanatórium pre liečbu neplodnosti – SPLN spol. s r.o., ponúka vyšetrenie spermiogramu, ale aj komplexné vyšetrenia oboch partnerov a zároveň realizuje metódy, ktorými pomáhame neplodným párom splniť si sen o svojej rodine.